Pravidla půjčovny

 

Pronajímatel

Expedition Club Production s.r.o.

IČ: 06348505

Zborovská 1910/4, Moravská Ostrava, 702 00

Kontakt: obchod@expeditionclub.cz, tel: 773 116 299

Dále jen "Pronajímatel

Nájemce

Jméno: 

Adresa:

Telefon:

Email:

 Dále jen "Nájemce"

 

I.

Pronajímatel pronajímá Nájemci předmět nájmu - věci níže uvedené, jejichž je výlučným vlastníkem, v následujícím množství a za těchto podmínek:

 

Předmět nájmu:

Množství:

Kauce:

Půjčovné: 

 

Rezervované předmět nájmu bude vypůjčen:

Od:

Do:

Obě strany potvrzují, že předmět nájmu je v době předání způsobilý k smluvenému užívání.

II.

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nájemné převodem na účet a složit zálohu v hotovosti dle bodu I. této smlouvy. Zároveň se zavazuje, že se bude o předmět nájmu řádně starat a užívat jej tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo nepřiměřenému opotřebení. Za případné poškození nebo ztrátu předmětu zájmu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli náhradu škody v adekvátní výši stanovené nájemcem při vrácení předmětu zájmu. Taková náhrada škody je splatná ihned a Pronajímatel má právo odečíst tuto částku ze zálohy zaplacené nájemcem.

III.

Nájemce nesmí dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě a není oprávněn na něm provádět žádné změny.

IV.

Při vrácení zboží před dohodnutým termínem se nájemné nevrací. Do lhůty se nepočítá den výpůjčky po 13. hodině a den vrácení do 13:00. Při zapůjčení na výpravu Expedition clubu je doba zapůjčení stanovena nájemcem individuálně. Předmět nájmu musí být vrácen čistý. Předmět nájmu musí být vrácen na adrese Jezuitská 1, 60200, Brno nebo tam,  kde byla výpůjčka realizována, a v otevírací době, nebo po osobní domluvě.

V.

Vrátí-li Nájemce předmět nájmu po uplynutí doby trvání smlouvy, je povinen hradit nájemné až do okamžiku vrácení předmětu nájmu.

VI.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věcí Nájemcem. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží každý po jednom stejnopise. Při podpisu této smlouvy budoucí Nájemce uhradí vratnou kauci.

Na důkaz správnosti shora uvedeného připojují obě strany své podpisy.

 

 

 

........................................

Za Pronajímatele

 

 

........................................

Za Nájemce